Kotva
Mapa webu

Přehled vyučovaných hudebních nástrojů


KTERÉ HUDEBNÍ NÁSTROJE VYUČUJEME V ZUŠ ŘÍČANY?

(více o hudebních nástrojích na  www.wikipedia.org)

 

Klavír (z lat. claves = klíče, klávesy) znamená řadu kláves neboli klaviaturu. V tomto významu se používá např. jako synonymum pro označení manuálu u varhanaj. (tj. např. třímanuálové varhany mají tři manuály neboli tři klavírycembalo dvě klaviatury neboli dva klavíry). V širším slova smyslu se tento termín začal v minulosti používat pro všechny klávesové nástroje, jakými jsou např. cembalo,spinetklavichord apod., neboť hudební skladatel dedikoval svoji skladbu pro „klavír“, aniž by blíže specifikoval, o jaký nástroj se jedná. V současné době se tímto termínem míní většinou fortepiano a o tomto nástroji bude dále řeč.

Klavír v tomto významu je rozměrný strunný hudební nástroj. Jeho zvuk vzniká chvěním strun rozkmitaných úderem dřevěných kladívekKlavír může být používán jako sólový i doprovodný nástroj, či jako součást orchestru.

 

SMYČCOVÉ NÁSTROJE

Housle jsou strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunami laděnými v čistých kvintách: g, d¹, a¹,Old violin.jpg e². Mají hlubokou tradici v evropské klasické hudbě, většina skladatelů jim věnovala důležitou část svého díla. Jsou nejmenší z rodiny houslových nástrojů, která ještě mimo jiné obsahujeviolu a violoncello. Příbuzný smyčcový nástroj -kontrabas, však svou stavbou patří mezi gamby (stejně jako např. středověký nástroj viola da gamba).

 

 

Bratsche.jpg

Viola je strunný smyčcový nástroj se čtyřmi strunamiladěnými v čistých kvintách: c, g, d¹, a¹. V orchestru a smyčcových souborech slouží jako střední altový hlas, přičemž vyšší hlasy hrají housle a nižší violoncella akontrabasy.

Viola má velmi podobnou stavbu jako housle, je jen o málo větší. Její struny jsou laděné o kvintu níže než houslové.

Zvuk violy je plný a poněkud temný a melancholický. Na nejvyšší struně a svým tónem částečně připomíná housle, chybí jí ale jejich světlost a brilantnost, zvukem tedy spíše připomíná hoboj. Naopak hrou na nejnižší struně c (zvláště ve forte) vydává violadivoký, téměř výhrůžný zvuk, čehož se často využívá například ve filmové hudbě nebooperách.

 

Cello front side.png

Violoncello - název nástroje je odvozen z italského slova violoncello, což znamená malá basová viola.Violoncello senejvíce používá v evropské klasické hudbě, je nedílnou součástí komorních, smyčcových i symfonických orchestrů a také mnoha komorních souborů a bývá standardním sólovým nástrojem koncertních skladeb mnoha autorů (Antonín Dvořák,Bohuslav MartinůSergej Prokofjev ad.). Používá se také v ostatních žánrech, především v populární hudbě. Violoncello je notováno v basovém klíči, ve vyšších pasážích se používá i houslový klíč a méně často tenorový klíč. Hráč na violoncello se nazývávioloncellista, nebo také zkráceně cellista.

 

 

STRUNNÉ NÁSTROJE DRNKACÍ

Bass-und-primgitarre.jpgKlasická kytara má šest strun povětšinou laděnýchtakto: E A d g h e1. Pro snadnější zapamatování se používá věta: Eva hodila granát datomovéelektrárny. Notuje se v houslovém klíči a zní o oktávu níže, než se píše. Rozsah kytary v případě ladění E A d g h e1 je E–H2. Často se také používají kytary12strunné, kde je každá struna zdvojena. Dvojice strunh a e1 jsou laděny stejně, u strun E A d g je vždy druhá struna naladěna o oktávu výš. 12strunné kytarymají bohatší zvuk a používají se především v country hudbě. Méně časté, ale zvukově o to zajímavější, je též ladění do konkrétního akordu, např.: GD, apod. Při ladění do G se struny E,A,e1 podladí o celý tón, tedy na D,G,d1, čemuž je přirozeně třeba přizpůsobit akordické hmaty. Využívá se mj. v blues a country.

 

DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE

Oboe modern.jpg

Hoboj (z francouzského hautbois – „vysoké dřevo“) je dvojplátkový dechový nástroj laděný in C. Má široké uplatnění v klasické hudbě – je součástí symfonických i komorních orchestrů a mnoha dechových komorních souborů.

 

 

Clarinets german.jpg

Klarinet je jednoplátkový dřevěný hudební nástroj. Název pochází z italského clarinetto - malá trubka, neboť jeho zvuk ve vyšších polohách připomíná zvuk trubky (clarina). Klarinetmá široké využití v sólové i komorní hudbě, je standardní součástí komorních i symfonických orchestrů a hraje důležitou roli v mnoha hudebních žánrech: klasická hudba,jazzdechovkafolk a další.

Klarinet se chová podobně jako varhanní píšťala: jeden konec je pevný (hubička) a druhý může volně vibrovat. Přestože jeklarinet přibližně stejně dlouhý jako příčná flétna, zní přibližně o oktávu níže (příčná flétna má oba konce volné).Existuje řada skladatelů, kteří zkomponovaliklarinetový koncert: W. A. MozartCarl Maria von Weber,Ludwig SpohrFelix Mendelssohn BartholdyKarel Stamic,Claude DebussyIgor Stravinskij nebo Aaron Copland. Nejznámější sonáty pro sólový klarinet a klavír složilJohannes Brahms.

 

 

FoxBassoon.jpg

Fagot je dechový dřevěný hudební nástroj se strojkem z dvojitého třtinového plátku. Vznikl v Itálii v 16. století, jeho název pochází z italského fagotto – svazek, otep. Zpravidla je vyroben z javorového dřeva.

Fagot má neobyčejné výrazové a zvukomalebné vlastnosti. V nejnižších polohách je jeho tón bručivý, hlubokými tóny skladatelé často vyjadřují tragiku či ponurost. Staccatem v nízkých polohách ale lze také vyjádřit komičnost. V jednočárkované oktávě má fagotnejbohatší tón, pomocí něj se často vyjadřuje lyrická nebo milostná nálada. Nejvyšší tóny mají útlý zvuk.

Nejznámější klasicistní a raně romantické fagotovékoncerty složili Wolfgang Amadeus MozartCarl Maria von Weber a Johann Nepomuk Hummel, další důležitá fagotová díla zkomponovali Jan Křtitel VaňhalKarel Stamic nebo Franz Danzi.

 

 

Western concert flute 2.JPG

Příčná flétna jedechový dřevěný nástroj (ačkoli se dnes příčné flétnyvyrábějí téměř výhradně z kovu,její stavba a zvukové vlastnosti ji stále řadí k dřevěným dechovým nástrojům). Je tradičně zastoupena ve všech symfonických, dechových i komorních orchestrech, velké využití má i komorní hudbě, v menší míře se používá i v jazzu.

 

Tenor saxophone portrait by wakalani.jpg

Saxofon je jednoplátkový dřevěný dechový nástrojvyráběný převážně z mosazi. Používá se především vjazzu (jako sólový nástroj i jako součást jazzových komorních souborů či orchestrů) a v menší míře i v klasické hudbě. Původním záměrem však bylo vytvořit nástroj vhodný pro dechové a vojenské orchestry. Do rodiny dřevěných dechových nástrojů patří kvůli své stavbě a způsobu jakým se na něj hraje. Již od počátku byly saxofonykonstruovány výhradně z kovu.

 

VariousRecorderFlutes.jpg

 Zobcová flétna je dechový nástroj, patří do kategorie dřevěných dechových nástrojů. Do této kategorie patří i zobcové flétny vyrobené z umělých hmot - řadí se sem pro své zvukové vlastnosti.Zobcová flétna pochází z lidové píšťaly a má obdobnou konstrukci. Hráč fouká do naústku, vzduch se v resonanční komoře dělí na dva proudy, z nichž jeden flétnu opouští štěrbinou a vibrující druhý prochází rovnou trubicí. Podobnou konstrukci mají píšťaly varhan. Otvory navrtané v trubici se zakrývají nebo odkrývají hráčovými prsty, u větších nástrojů pomocí klapek, čímž se reguluje výška tónu.

 

 

ŽESŤOVÉ NÁSTROJE

French horn front.png

Lesní roh je žesťový hudební nástroj s kónickou trubicí, pevné místo v orchestrech má již od 18. století.

Vyvinul se z loveckých nástrojů používaných pro hraní fanfár a signálů při lovu zvěře. Od přelomu 17.18. století se používá v orchestrech. Přibližně od roku 1814 je opatřován ventily, což umožňuje hrát celý chromatický rozsah tónů.

 

Trombone CG Bach42AG.jpg

Pozoun (neboli trombón, toto slovo se však ve spisovné češtině používá pouze pro pozouny s mechanikou[1]) je žesťový hudební nástroj.

Pozoun je jedním z nejstarších hudebních nástrojů vyrobených z kovu. Na základě jazykopisných údajů vznikl ve Španělsku. První doložená zpráva o využití nástroje pochází z 15. století. V období baroka bylpozoun využíván jako sólový nástroj, později v klasicismu jeho využití pokleslo z důvodu menšího obsazení symfonického orchestru.Trumpet american.jpg

 Trubka (pro českou etymologii viz [1]) je dechový žesťový nástroj, ze všech v současnosti používaných žesťových nástrojů dosahuje vůbec nejvyšších tónů (nepočítaje její menší variantu, piccolo trubku). Má široké využití prakticky ve všech hudebních žánrech – v klasické hudbějazzupopulatinskoamerické hudbě aj.


Soubor:Tenorhorn B&S.jpg

 Baskřídlovka. Je oválně stočena, takže vypadá jako malá tuba a v drtivé většině případů laděna v B.

 

 


Two F tubas.jpg

 Tuba je basový žesťovýdechový nástroj, někdy zván jen "bas". V orchestrech se tento nástroj objevuje od 19. století a hraje se na ni většinou kvůli její značné hmotnosti vsedě.

Jde o jeden z nejhlouběji znějících nástrojů vůbec - srovnatelný rozsah hlubokých tónů mívají např. píšťaly některých rejstříků chrámových varhan. Rozsah tuby je ovšem (stejně jako u všech žesťových nástrojů) relativní - je závislý na použitém nátrubku a do značné míry na fyzických předpokladech hráče (velikost a tvar rtů, tvar čelistí a chrupu, motorika mimického svalstva, atd.).

Baritone.jpg

Eufonium neboli barytonová baskřídlovka je křídlovkovitý žesťový nástroj laděný v B, někdy zván jen „baryton“. Název eufonium je složenina řeckých slov „Eu“ a „phonos“ - znamená něco jako „líbezný zvuk“. Rozsah samozřejmě závisí na nátrubku a na hráči, ale je velmi podobný rozsahu pozounu; eufonium je však horší pro hraní výšek a v dechovém orchestru jsou pro něj psány podstatně nižší party než pro baskřídlovku tenorovou.

 

 

BICÍ NÁSTROJE

Bicí souprava je označení pro několik bicích nástrojů sestavených k sobě do jedné sady tak, aby bylo možné hrát na všechny její komponenty najednou. Patří sem zpravidla basový buben, malý buben, přechody, kotle, činely (hi-hat, crash, ride, china), a často další.

  • Basový buben je velký buben ovládaný nohou, k němuž je uchycen pedál. Šlapáním na pedál dochází k rozkmitání paličky, která do blány bubnu udeří a vytvoří tak zvuk. Basový buben by měl vytvářet nejhlubší tón z celé soupravy.
  • Malý buben (zvaný též virbl nebo rytmičák) je buben ovládaný rukou, v níž je většinou uchopena palička. Pod rezonanční (spodní) blánou bubnu je umístěno několik kovových strun, které vytvářejí charakteristický chrčivý zvuk. Malý buben by měl vytvářet nejvyšší tón z celé soupravy.
  • Přechody (zvané též tomy) je označení pro zpravidla více bubnů laděných na různou výšku tónu, které jsou umístěny na basovém bubnu pomocí stojanů a vytvářejí středně hluboké tóny.
  • Kotel je buben, který je umístěn na třech nohách a má poměrně hluboký tón.
  • Činely jsou laděné pláty z různých druhů kovů, které vytvářejí doplňující vysoké zvuky.
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.